• Телефон: +359 884 433 682
  • Имейл: r.nedev[at]valnuts.bg
  • Работно време: 09:00-17:00

Общи условия

  • Общи условия за пазаруване чрез електронен магазин www.valnuts.bg

 

Настоящите Общи условия /ОУ/ са изготвени и приети на основание Закона за електронната търговия /ЗЕТ/, Закона за електронния документ и електронния подпис /ЗЕДЕП/, Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/, Търговския закон /ТЗ/, Директива 2000/31/ЕО на ЕП и Съвета от 08.07.2000г.и действащите нормативни актове в Република България.

 

Уважаеми Клиенти,

Моля, прочетете внимателно настоящите ОУ. Същите са общодостъпни чрез сайта www.valnuts.bg предоставят по начин, който позволява тяхното съхраняване и възпроизвеждане.

 

1. Настоящите Общи условия уреждат отношенията, свързани с осъществяването на електронна търговия, по смисъла на ЗЕТ, между доставчика на услуги на информационното общество „Валнутс” ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. Хисаря, ул. Хан Крум 9, вписано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК 204450356, представлявано от Валентин Недев – Управител, тел. 0887302379, e-mail: office@valnuts.bg наричано по-долу за краткост „Валнутс” от една страна и от друга страна – Получателят/-ите/ на услуги (наричан „Потребител /-и/”), които услуги се предоставят чрез домейн: www.valnuts.bg, наричан по-долу за краткост „сайт”.

 

ЛИЧНИ ДАННИ

2. С настоящите Общи условия Валнутс уведомява потребителите, че е дружество, регистрирано като Администратор на лични данни съгласно чл. 14 ал. 4 от Закона за защита на личните данни.

3. На страницата www.valnuts.bg се съхраняват само данни, свързани с поръчките и доставянето на заявеното. Валнутс гарантира на своите Потребители неприкосновеността и конфиденциалността на предоставената информация и лични данни. Същите се съхраняват във фирмена база данни, без външен достъп.

4. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Валнутс за целите на изпълнение на договора за покупка-продажба, доставка на поръчани стоки и с цел маркетинг, ремаркетин и реклама. Всякакви други цели, за които се използват данните, ще бъдат съобразени с българското законодателство, приложимите международни актове, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави.

5. Валнутс  се задължава да не разкрива никакви лични данни за Потребителя /-ите/ на трети лица – държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил изричното писмено съгласие на Потребителя, информацията е изискана от държавни органи, длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация или на пощенски оператори и куриерски фирми чрез които се извършва доставката. Валнутс  е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

6. Съгласно Закона за защита на личните данни, Потребителят има право на достъп дособствените си Лични данни, които е въвел и/или са станали достояние на Валнутс при използване на Сайта, както и за целите на извършване на поправка в предоставените Лични данни.

 

СТОКИ. ЦЕНИ НА СТОКИТЕ.

7. Електронният магазин  www.valnuts.bg предлага богата гама здравословни и полезни храни, в това число: тахани, кремове и масла от ядки, аксесоари.

8. За всяка стока са посочени цената и основните характеристики.

8.1. Цените на стоките, обявени в интернет сайта са валидни само за покупка чрез електронния магазин www.valnuts.bg

8.2. Стоките, налични в сайта е възможно да не са налични във всички търговски обекти на Валнутс.

9. Валнутс не носи отговорност за непълноти и неточности в описанието на стоките, които не се отнасят към основните характеристики на стоката, включително за възможни разлики в цветовете на закупените стоки, дължащи се на различните видове екрани на компютрите и техните настройки.

10. Цените на стоките са посочени в лева с включени всички данъци и такси. Стойността на пощенските/транспортните разходи, свързани с доставката на стоката не е включена в цената на стоките.

11. Потребителите заплащат стоките по цени, действащи към момента на извършване на поръчката.

12.  Валнутс си запазва правото да променя, по всяко време, информацията, публикувана в сайта, в това число, информацията, която се отнася до стоки, услуги, цени и характеристики на стоките. Потребителите се считат информирани  и промените влизат в сила от момента на публикуването им. Възможно е към момента на извършване на поръчка чрез електронния магазин, част от информацията в сайта да не е актуална или наличностите от стоките да бъдат изчерпани. Във всеки от тези случаи, Потребителят ще бъде информиран чрез предоставения от него телефон или електронен адрес за контакт.

 

ПОРЪЧКИ

13.  Потребителите имат право да поръчват всички стоки, предлагани на сайта на Валнутс .

14.  За да направите поръчка през сайта на Валнутс, следвайте следните стъпки:

14.1.  Изберете желаната стока от категориите продукти на сайта.

14.2.  За да добавите дадена стока към своята поръчка /виртуална количка за пазаруване/, попълнете количеството желани стоки в полето „брой“ и натиснете бутона „КУПИ”. С натискането на бутона, се отваря страница „Вижте количката“. Ако желаете, можете да допълвате поръчката с други стоки от електронния магазин чрез натискането на бутона „Продължи с пазаруването“ (връщате се обратно в магазина). Можете да добавяте неограничен брой стоки към своята поръчка /количка/.

14.3.  В горната дясна част на сайта ще видите бутон „Количка”. До него в червено е изписан броят на добавените в количката стоки. От тук можете да разглеждате и променяте текущия списък със стоките, по всяко време, преди потвърждение на поръчката. Тук можете да определяте и количеството на стоките от един и същ вид. Не е необходимо да добавяте няколкократно стоката в количката. Общата стойност на поръчката се преизчислява след обновяване на количката, при всяко въвеждане на промени в количеството на добавените стоки или отказване на стоки.

14.4. Ако имате код за отстъпка е нужно да го въведете в полето!

14.5.В полето от ляво можете да видите цените и условията за безплатна доставка до офис на куриер и до личен адрес!

14.6.  В полето отдясно изберете доствака до адрес или до офис! Цената на доставка се променя автоматично спрямо изборът Ви!

14.7.  За да поръчате стоките, добавени във Вашия списък натиснете бутона „Приключване на поръчката” във Вашата виртуална количка.

14.8.    На страницата ще се появи бланка за попълване с Вашите данни за доставка. Моля, попълнете данните си коректно – три имена, телефон за връзка, адрес на доставка, e-mail.

14.9. Попълнете „бележки към поръчката“, ако имате такива.

14.10.  На екрана се вижда окончателният изглед на поръчката Ви, с посочени стойността на стоката и стойността на доставката.

14.11.  Моля, запознайте се с Общите условия за пазаруване чрез електронен магазин www.valnuts.bg

14.12. В случай че желаете да потвърдите поръчката, моля, натиснете „Поръчване”.

15.  При извършване на поръчка на Сайта, Потребителят влиза в договорни отношения с „Валнутс“ ЕООД, касаещи конкретната поръчка и регламентирани с настоящите Общи условия. С натискане на бутона „Поръчване“, потребителят се съгласява да закупи стоките, намиращи се във виртуалната количка. Това действие има правно обвързваща сила.

16.  На посочения от Вас телефон ще получите потвърждение на поръчката си в срок до 1 /един/ работен ден от изпращането й. С получаване на това потвърждение Договорът за продажба от разстояние се счита за сключен.

17.  При допуснати технически грешки в публикуваната информация на Сайта, в резултат на което поръчката не може да бъде изпълнена или при изчерпана наличност от поръчаните стоки, Валнутс има правото, чрез уведомление до Потребителя да откаже изпълнението на поръчката и не дължи друго обезщетение на Потребителя, освен възстановяване на сумите, заплатении/или депозирани от потребителя за отменената поръчка, ако има такива.

18.  Ако е необходимо, служител на Валнутс ще се свърже с Вас за уточняване на подробности по доставката.

НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

19.  Потребителят може да заплати цената на поръчаната стока по един от следните начини:

19.1.  Плащане при доставка чрез наложен платеж.

20.  При избран начин на плащане „чрез наложен платеж”, Потребителят се задължава да заплати в момента на доставката на куриера, извършващ доставката пълната стойност на доставената стока, съгласно потвърдената поръчка, ведно с цената за доставка на стоката.

ДОСТАВКА

21.  Стоките, поръчани от електронния магазин www.valnuts.bg се доставят в срок до 5 /три/ работни дни. Срокът за доставка започва да тече от изпращане на поръчката от страна на Потребителя, освен в случаите, в които за конкретната стока е указан различен срок на доставка. При всички случаи, Потребителят ще бъде информиран относно срока на доставка, когато същият е по-дълъг от 5 /три/ работни дни. Доставки се извършват на територията на Република България.

22.  Валнутс не носи отговорност за неточно и/или забавено изпълнение, когато това се дължи на забава по вина на куриера/транспортната и/или посочени от Потребителя неверен или непълен адрес, лице за контакти и/или телефон, както и при други, независещи от Валнутс обстоятелства.

23.  Всички пратки пътуват с транспортна застраховка. При извършване на доставката, стоките следва да бъдат прегледани внимателно от Потребителя и/или упълномощено от него лице. При констатиране на липси и/или явни недостатъци – външни видими дефекти – повреди, удари и други щети, Потребителят следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната фирма незабавно, както и да уведоми Валнутс на тел.0884/ 433 682

24.  При приемане на пратката от Потребителя без забележки, последващи рекламации за липси и/или явни недостатъци са неоснователни и като такива не следва да бъдат удовлетворявани. В случай че не бъде изготвен и подписан протокол за щети в присъствието на куриера/транспортната при получаването на пратката и Валнутс не бъде незабавно уведомен на тел. 0884/ 433 682, Потребителят губи правото си на привеждане на констатираните липси и/или явни недостатъци в съответствие с договора за продажбата.

25.  Потребителят има право да откаже приемането на доставката, ако сумата, която следва да заплати на куриера при „плащане при доставка” не съответства на дължимата. В този случай, Потребителят следва да се свърже незабавно с Валнутс на тел.0884/ 433 682 за отстраняване на несъответствието.

26.  При предаване на стоките, Потребителят или трето лице, посочено от него, са длъжни да подпишат придружаващите я документи. За трето лице се счита всяко лице, което не е титулярна заявлението, но приема стоката при доставка на посочения от Потребителя адрес за доставка.

27.  При отказ за получаване на стоката, извън случаите описани по-долу, отказът се счита за неоснователен и Клиентът дължи заплащане на разходите за доставка и връщане на стоката. В случай че Потребителят не бъде открит в срока за изпълнение на доставката на посочения от него адрес и/или не бъде осигурен достъп до адреса за доставка, Валнутс се освобождава от задължението си да достави заявените стоки и Потребителят губи правата си по извършената от него поръчка за доставка на стоки.

28.  Когато доставените стоки явно не съответстват на заявените за покупка от Потребителя и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, Потребителят има право да поиска доставената му стока да бъде заменена със съответстваща на поръчаната в срок от 3(три) работни дни от уведомяването за такова искане на Валнутс на тел.0884/ 433 682.

29.  Съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите (ЗЗП), потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от получената стока (сключения договор от разстояние) в срок от седем работни дни от датата на получаване на стоката. Разпоредбите относно правото на отказ на потребителя от получената стока, не се прилагат за доставка на хранителни стоки, напитки или други стоки за ежедневна употреба.

ПРАВО НА ОТКАЗ

30. Упражняване правото на отказ

31.1. За да упражни правото си на отказ, Потребителят следва да уведоми Валнутс за решението си чрез недвусмислено заявление, изпратено по електронна поща, писмо, факс или по друг подходящ начин, удостоверяващ изпращането, преди изтичане на седемдневния срок за отказ по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП.

31.2. Тежестта на доказване за упражняване правото на отказ се носи от Потребителя.

32. Връщане на стоката

32.1. При упражняване правото на отказ от стоката, потребителят трябва да изпрати или предаде стоките обратно на Валнутс. Стоката се връща на адреса, от който е изпратена, посочен в товарителницата за получаване, без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 7 (седем) дни, считано от датата, на която Потребителят е съобщил решението си за отказ. Крайният срок се счита за спазен, ако Потребителят изпрати или предаде стоките обратно на Валнутс преди изтичането на 7-дневния срок.

32.2. Разходите за връщане на стоката са за сметка на Потребителя и не се възстановяват.

32.3. Потребителят е длъжен да съхранява получените от Валнутс стоки, тяхното качество и безопасност до връщането им.

32.4. За да бъдат върнати обратно закупените стоки, задължително условие е те да бъдат в изряден търговски вид, без да са използвани и без да е нарушена целостта им. На връщане и отказ не подлежат стоки, които не отговарят на тези условия. Валнутс има право да откаже връщането на продукт, съобразно действащото законодателство.

32.5. Рискът от погиване и/или повреждане на стоката се прехвърля от Потребителя върху Валнутс, с получаването на стоката от Валнутс, удостоверено с подписването на товарителницата за получаване.

33. Възстановяване на заплатените суми.

34.1. Когато потребителят е упражнил правото си на отказ, Валнутс възстановява всички суми, получени от потребителя, с изключение на разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 30 (тридесет) дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от стоката.

34.2. Валнутс възстановява получените от Потребителя суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната транзакция, освен ако потребителят не е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство.

34.3. Валнутс има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това кое от двете се е случило по-рано.

35. В случай че Потребителят не изпрати или не предаде обратно на Валнутс стоката в срок до 30 (тридесет) дни от упражняване правото на отказ, се счита, че същият оттегля отказа си от договора за продажба (респ. отказа си от стоката) и желае да задържи стоката, като Валнутс се освобождава от задължението си да възстанови заплатените от Потребителя суми.

36. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба, Потребителят има право да предяви рекламация за доставените стоки в срок до две години от датата на закупуването им, при условията съгласно действащите нормативни разпоредби.

37.  В случай на закупуване на стоки, за които производителят е предоставил търговска гаранция, ведно с гаранционна карта, потребителят има право да предяви рекламация за несъответствия в доставената стока в сроковете и при условията, посочени от производителя в гаранционна карта, придружаваща стоката.

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

38.  В случай на периодично нарушение на настоящите Общи условия от страна на Потребител, Валнутс има право да откаже изпълнението на последваща поръчка към същия.

39. Въпроси, запитвания и консултации на Потребителя могат да бъдат извършвани оn-line чрез Сайта на Валнутс на формата за въпроси и запитвания или на тел . 0884 433 682, в рамките на работното време: от 9:00 до 18:00 часа, от понеделник до петък.

40Настоящите Общи условия могат да бъдат актуализирани по всяко време, без да е необходимо специално уведомяване на Потребителите. Валнутс не носи отговорност, в случай че Потребителите не са се запознали с последващи актуализации на публикуваните на Сайта Общи условия.

41.  Запознаването с настоящите Общи условия и приемането им от потребителите на електронния магазин www.valnuts.bg е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Валнутси съответния потребител и за извършването на доставка на поръчаните стоки.

42.  Приемането на настоящите Общи условия от потребителите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) „Запознах се и съм съгласен с Общите условия“ в рамките на процедурата по подаване на съответна поръчка за покупка и след като потребителят е въвел изискваните от процедурата лични данни. Маркирането на посоченото поле съставлява електронно изявление по смисъла на ЗЕДЕП. С приемането на Общите Условия потребителят изразява съгласие за сключване на договор за продажба от разстояние.

0
    0
    Количка
    Количката е празнаКъм продуктите